Vivado RTC实时时钟系统设计

作者:李西锐,来源: FPGA技术江湖微信公众号

RTC(real time clock)实时时钟,在电脑、手机等电子产品中都有,应用较多。它的主要作用就是,在产品断电之后,时间还可以继续走数。这样我们在重新使用电子产品时,时间仍然正确。芯片本身可以通过纽扣电池供电,接下来我们一起学习一下RTC的驱动。

此次,RTC用到的主芯片为DS1302,优点为控制简单,接下来我们一起了解一下芯片的特性以及控制。

一、芯片特征


在官方文档中,给出了以下重要特点描述:

1、实时时钟系统可以计数时、分、秒、日、月、星期、区分闰年平年的年份等,最多支持2100年。

2、有31*8bit的存储容量的RAM。

3、实时时钟系统或者RAM的读写,可以单字节或者多字节(突发模式)进行数据传输。

在芯片计时过程中,可以准确的计出时分秒等,还有每个月各有多少天。有30、31、28、29天的区分,年份有闰年平年的区分。小时有12小时制和24小时制。有AM和PM的区分。

芯片的控制是通过CE、I/O(data line)和SCLK。数据线可以一次传输1字节或者31字节。

二、端口

图中的MCU在此时是指的我们的FPGA,那么,FPGA与芯片进行数据交互时,是通过三个串行线进行的,并且I/O为双端口类型。芯片的端口中,除了三个主控端口(CE、I/O、SCLK)外,还有X1和X2。

这两个端口为晶振接口,芯片需要一个外挂晶振来提供时钟,以便用来计时。VCC1和VCC2为两路电源,其中VCC2为板卡提供的电源,VCC1为纽扣电池供电。供电关系会在下面的管脚说明里面进行讲解。

GND为电源地。

三、管脚说明

四、命令格式

下图展示了命令字节,一个命令字节由数据的发送者决定。最高位必须为1,如果是0,将禁止向芯片写数据。bit6如果是0将与实时时钟系统通信,如果是1将与RAM通信。bit1到bit5为寄存器地址;bit0如果为0为写操作,1为读操作。

五、读写控制

首先是写操作,在8个SCLK时钟周期内,主机发送一个写命令字节,数据输入在接下来的8个SCLK时钟的上升沿,数据开始为bit0,也就是说,数据在发送时,从低位开始发送。

数据读操作,在8个SCLK时钟周期内,主机发送一个读命令,数据输出在接下来的8个SCLK时钟下降沿。第一个数据bit出现在命令字节最后一个bit被写入之后的第一个下降沿。通常数据传输需要在CE为高时。读数据时,也是从低位开始。

六、接口协议

基于芯片的读写方式,我们可以使用SPI协议进行数据读写,那么接下来我们介绍一下SPI协议。

SPI协议有四种模式,如下图:

SPI的四种模式是按照其时钟极性(CPOL)和时钟相位(CPHA)共同决定的,CPOL=0,即SCLK=0,表示SCLK时钟信号线在空闲状态时的电平为低电平,因此有效状态为高电平。CPHA=0,即表示在时钟的第一个岩信号进行采样。CPOL和CPHA共有四种组合,固有四种通信模式。

SPI为主从模式,在通信线上,需要4通信线:

CS – 从设备使能信号,由主设备控制

SCL – 时钟信号,由主设备产生

MISO – 主设备数据输入,从设备数据输出

MOSI – 主设备数据输出,从设备数据输入

但是,一般为了节省资源,会使用3跟通信线,分别为CE、SCL、SDA。其中SDA为双端口。数据的输出和输入都使用这条线。

在我们的DS1302时序图中,读写时序跟SPI的第一种模式一样,所以我们在写代码的时候可以使用SPI协议去写。

接下来我们开始新建工程写代码。新建文件,按照写时序,通过线性序列机写出写模块。代码如下:

1 module rtc_wr(
2
3 input wire clk,
4 input wire rst_n,
5
6 input wire wr_en,
7 input wire [7:0] wr_addr,
8 input wire [7:0] wr_data,
9
10 output wire wr_done,
11 output reg wr_scl,
12 output reg wr_sda,
13 output reg wr_ce
14 );
15
16 parameter f_clk = 50_000_000;
17 parameter f = 100_000;
18 parameter t = f_clk / f / 2;
19
20 reg [13:0] cnt;
21
22 always @ (posedge clk, negedge rst_n)
23 begin
24 if(rst_n == 1'b0)
25 cnt <= 14'd0;
26 else if(wr_en)
27 begin
28 if(cnt == 33 * t - 1)
29 cnt <= 14'd0;
30 else
31 cnt <= cnt + 1'b1;
32 end
33 else
34 cnt <= 14'd0;
35 end
36
37 always @ (posedge clk, negedge rst_n)
38 begin
39 if(rst_n == 1'b0)
40 begin
41 wr_scl <= 1'b0;
42 wr_sda <= 1'b0;
43 wr_ce <= 1'b0;
44 end
45 else if(wr_en)
46 case(cnt)
47 0 : begin wr_ce <= 1'b1; wr_sda <= wr_addr[0]; end
48 1 * t - 1 : begin wr_scl <= 1'b1; end
49 2 * t - 1 : begin wr_scl <= 1'b0; wr_sda <= wr_addr[1]; end
50 3 * t - 1 : begin wr_scl <= 1'b1; end
51 4 * t - 1 : begin wr_scl <= 1'b0; wr_sda <= wr_addr[2]; end
52 5 * t - 1 : begin wr_scl <= 1'b1; end
53 6 * t - 1 : begin wr_scl <= 1'b0; wr_sda <= wr_addr[3]; end
54 7 * t - 1 : begin wr_scl <= 1'b1; end
55 8 * t - 1 : begin wr_scl <= 1'b0; wr_sda <= wr_addr[4]; end
56 9 * t - 1 : begin wr_scl <= 1'b1; end
57 10* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b0; wr_sda <= wr_addr[5]; end
58 11* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b1; end
59 12* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b0; wr_sda <= wr_addr[6]; end
60 13* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b1; end
61 14* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b0; wr_sda <= wr_addr[7]; end
62 15* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b1; end
63 16* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b0; wr_sda <= wr_data[0]; end
64 17* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b1; end
65 18* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b0; wr_sda <= wr_data[1]; end
66 19* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b1; end
67 20* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b0; wr_sda <= wr_data[2]; end
68 21* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b1; end
69 22* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b0; wr_sda <= wr_data[3]; end
70 23* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b1; end
71 24* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b0; wr_sda <= wr_data[4]; end
72 25* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b1; end
73 26* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b0; wr_sda <= wr_data[5]; end
74 27* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b1; end
75 28* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b0; wr_sda <= wr_data[6]; end
76 29* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b1; end
77 30* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b0; wr_sda <= wr_data[7]; end
78 31* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b1; end
79 32* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b0; wr_ce <= 1'b0; end
80 default : ;
81 endcase
82 end
83
84 assign wr_done = (cnt == 33 * t - 1) ? 1'b1 : 1'b0;
85
86 endmodule

同样的方式,新建文件读模块以及控制模块,代码如下:

1 module rtc_rd(
2
3 input wire clk,
4 input wire rst_n,
5
6 input wire rd_en,
7 input wire [7:0] rd_addr,
8 input wire SDA,
9
10 output wire rd_done,
11 output reg [7:0] rd_data,
12 output reg rd_sda,
13 output reg rd_scl,
14 output reg rd_ce,
15 output reg o_en
16 );
17
18 parameter f_clk = 50_000_000;
19 parameter f = 100_000;
20 parameter t = f_clk / f / 2;
21
22 reg [13:0] cnt;
23
24 always @ (posedge clk, negedge rst_n)
25 begin
26 if(rst_n == 1'b0)
27 cnt <= 14'd0;
28 else if(rd_en)
29 begin
30 if(cnt == 33 * t - 1)
31 cnt <= 14'd0;
32 else
33 cnt <= cnt + 1'b1;
34 end
35 else
36 cnt <= 14'd0;
37 end
38
39 always @ (posedge clk, negedge rst_n)
40 begin
41 if(rst_n == 1'b0)
42 begin
43 rd_data <= 8'd0;
44 rd_scl <= 1'b0;
45 rd_sda <= 1'b0;
46 rd_ce <= 1'b0;
47 o_en <= 1'b1;
48 end
49 else if(rd_en)
50 case(cnt)
51 0 : begin rd_ce <= 1'b1; rd_sda <= rd_addr[0]; o_en <= 1'b1;end
52 1 * t - 1 : begin rd_scl <= 1'b1; end
53 2 * t - 1 : begin rd_scl <= 1'b0; rd_sda <= rd_addr[1]; end
54 3 * t - 1 : begin rd_scl <= 1'b1; end
55 4 * t - 1 : begin rd_scl <= 1'b0; rd_sda <= rd_addr[2]; end
56 5 * t - 1 : begin rd_scl <= 1'b1; end
57 6 * t - 1 : begin rd_scl <= 1'b0; rd_sda <= rd_addr[3]; end
58 7 * t - 1 : begin rd_scl <= 1'b1; end
59 8 * t - 1 : begin rd_scl <= 1'b0; rd_sda <= rd_addr[4]; end
60 9 * t - 1 : begin rd_scl <= 1'b1; end
61 10* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b0; rd_sda <= rd_addr[5]; end
62 11* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b1; end
63 12* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b0; rd_sda <= rd_addr[6]; end
64 13* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b1; end
65 14* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b0; rd_sda <= rd_addr[7]; end
66 15* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b1; end
67 16* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b0; o_en <= 1'b0; end
68 17* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b1; rd_data[0] <= SDA; end
69 18* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b0; end
70 19* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b1; rd_data[1] <= SDA; end
71 20* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b0; end
72 21* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b1; rd_data[2] <= SDA; end
73 22* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b0; end
74 23* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b1; rd_data[3] <= SDA; end
75 24* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b0; end
76 25* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b1; rd_data[4] <= SDA; end
77 26* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b0; end
78 27* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b1; rd_data[5] <= SDA; end
79 28* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b0; end
80 29* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b1; rd_data[6] <= SDA; end
81 30* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b0; end
82 31* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b1; rd_data[7] <= SDA; end
83 32* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b0; rd_ce <= 1'b0; o_en <= 1'b1; end
84 default : ;
85 endcase
86 end
87
88 assign rd_done = (cnt == 33 * t - 1) ? 1'b1 : 1'b0;
89
90 endmodule

在读写模块中,按照框架设计,计数器必须在使能有效的条件下进行,所以,在写计数器时,必须判断使能信号。

控制模块如下:

1 module rtc_ctrl(
2
3 input wire clk,
4 input wire rst_n,
5
6 //wr
7 input wire wr_done,
8 input wire wr_scl,
9 input wire wr_sda,
10 input wire wr_ce,
11 output reg wr_en,
12 output reg [7:0] wr_addr,
13 output reg [7:0] wr_data,
14
15 //rd
16 input wire rd_done,
17 input wire rd_scl,
18 input wire rd_sda,
19 input wire rd_ce,
20 input wire [7:0] rd_data,
21 output reg rd_en,
22 output reg [7:0] rd_addr,
23
24 output reg SCL,
25 output reg SDA,
26 output reg CE,
27 output reg [7:0] s,
28 output reg [7:0] m,
29 output reg [7:0] h
30 );
31
32 parameter t = 1_000_000;
33
34 reg [19:0] cnt;
35 reg [2:0] state;
36
37 always @ (posedge clk, negedge rst_n)
38 begin
39 if(rst_n == 1'b0)
40 begin
41 wr_en <= 1'b0;
42 wr_addr <= 8'd0;
43 wr_data <= 8'd0;
44 rd_en <= 1'b0;
45 rd_addr <= 8'd0;
46 SCL <= 1'b0;
47 SDA <= 1'b0;
48 CE <= 1'b0;
49 s <= 8'd0;
50 m <= 8'd0;
51 h <= 8'd0;
52 cnt <= 20'd0;
53 state <= 3'd0;
54 end
55 else
56 case(state)
57 3'd0 : begin
58 if(wr_done)
59 state <= 3'd1;
60 else
61 begin
62 SCL <= wr_scl;
63 SDA <= wr_sda;
64 CE <= wr_ce;
65 wr_addr <= 8'h80;
66 wr_data <= 8'h30;
67 wr_en <= 1'b1;
68 end
69 end
70 3'd1 : begin
71 if(wr_done)
72 state <= 3'd2;
73 else
74 begin
75 SCL <= wr_scl;
76 SDA <= wr_sda;
77 CE <= wr_ce;
78 wr_addr <= 8'h82;
79 wr_data <= 8'h12;
80 wr_en <= 1'b1;
81 end
82 end
83 3'd2 : begin
84 if(wr_done)
85 begin
86 state <= 3'd3;
87 wr_en <= 1'b0;
88 end
89 else
90 begin
91 SCL <= wr_scl;
92 SDA <= wr_sda;
93 CE <= wr_ce;
94 wr_addr <= 8'h84;
95 wr_data <= 8'h23;
96 wr_en <= 1'b1;
97 end
98 end
99 3'd3 : begin
100 if(rd_done)
101 begin
102 state <= 3'd4;
103 s <= {1'b0,rd_data[6:0]};
104 end
105 else
106 begin
107 SCL <= rd_scl;
108 SDA <= rd_sda;
109 CE <= rd_ce;
110 rd_addr <= 8'h81;
111 rd_en <= 1'b1;
112 state <= 3'd3;
113 end
114 end
115 3'd4 : begin
116 if(rd_done)
117 begin
118 state <= 3'd5;
119 m <= rd_data;
120 end
121 else
122 begin
123 SCL <= rd_scl;
124 SDA <= rd_sda;
125 CE <= rd_ce;
126 rd_addr <= 8'h83;
127 rd_en <= 1'b1;
128 state <= 3'd4;
129 end
130 end
131 3'd5 : begin
132 if(rd_done)
133 begin
134 state <= 3'd6;
135 h <= rd_data;
136 rd_en <= 1'b0;
137 end
138 else
139 begin
140 SCL <= rd_scl;
141 SDA <= rd_sda;
142 CE <= rd_ce;
143 rd_addr <= 8'h85;
144 rd_en <= 1'b1;
145 state <= 3'd5;
146 end
147 end
148 3'd6 : begin
149 if(cnt == t - 1)
150 begin
151 state <= 3'd3;
152 cnt <= 20'd0;
153 end
154 else
155 begin
156 state <= 3'd6;
157 cnt <= cnt + 1'b1;
158 end
159 end
160 endcase
161 end
162
163 endmodule

在控制模块中,我们前三个状态要把时间的初值写进芯片,比如我们写入时分秒,那么我们需要按照手册给出相应的命令。

在这里我们需要解释一下小时的数据格式。BIT7如果为0代表使用的是24小时制,如果为1代表使用的是12小时制。BIT6恒为0。BIT5,如果是12小时制,0代表上午,1代表下午,如果是24小时制,BIT5和BIT4共同组成了小时的十位。BIT3到BIT0为小时的个位。

顶层模块代码如下:

1 module RTC( //real time clock
2
3 input wire clk,
4 input wire rst_n,
5
6 output wire SCL,
7 inout wire SDA,
8 output wire CE,
9
10 output wire [5:0] sel,
11 output wire [7:0] seg
12 );
13
14 wire wr_en;
15 wire [7:0] wr_addr;
16 wire [7:0] wr_data;
17 wire wr_done;
18 wire wr_scl;
19 wire wr_sda;
20 wire wr_ce;
21 wire rd_en;
22 wire [7:0] rd_addr;
23 wire rd_done;
24 wire [7:0] rd_data;
25 wire rd_sda;
26 wire rd_scl;
27 wire rd_ce;
28 wire o_en;
29 wire o_buf;
30 wire [7:0] s;
31 wire [7:0] m;
32 wire [7:0] h;
33
34 rtc_wr rtc_wr_inst(
35
36 .clk (clk),
37 .rst_n (rst_n),
38
39 .wr_en (wr_en),
40 .wr_addr (wr_addr),
41 .wr_data (wr_data),
42
43 .wr_done (wr_done),
44 .wr_scl (wr_scl),
45 .wr_sda (wr_sda),
46 .wr_ce (wr_ce)
47 );
48
49 rtc_rd rtc_rd_inst(
50
51 .clk (clk),
52 .rst_n (rst_n),
53
54 .rd_en (rd_en),
55 .rd_addr (rd_addr),
56 .SDA (SDA),
57
58 .rd_done (rd_done),
59 .rd_data (rd_data),
60 .rd_sda (rd_sda),
61 .rd_scl (rd_scl),
62 .rd_ce (rd_ce),
63 .o_en (o_en)
64 );
65
66 rtc_ctrl rtc_ctrl_inst(
67
68 .clk (clk),
69 .rst_n (rst_n),
70
71 //wr
72 .wr_done (wr_done),
73 .wr_scl (wr_scl),
74 .wr_sda (wr_sda),
75 .wr_ce (wr_ce),
76 .wr_en (wr_en),
77 .wr_addr (wr_addr),
78 .wr_data (wr_data),
79
80 //rd
81 .rd_done (rd_done),
82 .rd_scl (rd_scl),
83 .rd_sda (rd_sda),
84 .rd_ce (rd_ce),
85 .rd_data (rd_data),
86 .rd_en (rd_en),
87 .rd_addr (rd_addr),
88
89 .SCL (SCL),
90 .SDA (o_buf),
91 .CE (CE),
92 .s (s), //数码管数据
93 .m (m),
94 .h (h)
95 );
96
97 assign SDA = (o_en) ? o_buf : 1'hz;
98
99 seven_tube_driver seven_tube_driver_inst(
100
101 .clk (clk),
102 .rst_n (rst_n),
103 .s (s),
104 .m (m),
105 .h (h),
106
107 .sel (sel),
108 .seg (seg)
109 );
110
111 endmodule

在这里需要大家注意的是三态门的编写。

作为输入时,将数据线置为高祖态。

仿真代码如下:

1 `timescale 1ns / 1ps
2
3 module rtc_tb;
4
5 reg clk;
6 reg rst_n;
7
8 wire SCL;
9 wire SDA;
10 wire CE;
11
12 wire [5:0] sel;
13 wire [7:0] seg;
14
15 initial begin
16 clk = 0;
17 rst_n = 0;
18 #105;
19 rst_n = 1;
20 #100000;
21 $stop;
22 end
23
24 always #10 clk = ~clk;
25
26 RTC RTC_inst( //real time clock
27
28 .clk (clk),
29 .rst_n (rst_n),
30
31 .SCL (SCL),
32 .SDA (SDA),
33 .CE (CE),
34
35 .sel (sel),
36 .seg (seg)
37 );
38
39 endmodule

仿真图如下:

前三个状态,分别写入了时分秒等数据,3 4 5三个状态分别是读时分秒的状态,最后一个状态是做的延时,在一秒时间内,读出的数据是没有变化的,因此我们可以减少读操作的频率来降低工作频率。在rd_done信号拉高时,可以看到时分秒都有数据被赋值,及读出正常。

最新文章

最新文章