Ubuntu Opencv 图像平滑处理

作者:OpenSLee,来源:FPGA开源工作室

1背景知识

平滑也称模糊, 是一项简单且使用频率很高的图像处理方法。平滑处理时需要用到一个 滤波器 。 最常用的滤波器是线性滤波器,线性滤波处理的输出像素值 ( g(i,j)) 是输入像素值 (f(i+k,j+l))的加权和 :

称为 核, 它仅仅是一个加权系数。不妨把 滤波器 想象成一个包含加权系数的窗口,当使用这个滤波器平滑处理图像时,就把这个窗口滑过图像。

1.1 均值滤波器

最简单的滤波器, 输出像素值是核窗口内像素值的 均值 ( 所有像素加权系数相等),核如下:

1.2 高斯滤波器

高斯滤波是将输入数组的每一个像素点与 高斯内核 卷积将卷积和当作输出像素值。

假设图像是1维的,那么观察上图,不难发现中间像素的加权系数是最大的, 周边像素的加权系数随着它们远离中间像素的距离增大而逐渐减小。

1.3 中值滤波器

中值滤波将图像的每个像素用邻域 (以当前像素为中心的正方形区域)像素的 中值 代替 。

1.4 双边滤波器

目前我们了解的滤波器都是为了 平滑 图像, 问题是有些时候这些滤波器不仅仅削弱了噪声, 连带着把边缘也给磨掉了。 为避免这样的情形 (至少在一定程度上 ), 我们可以使用双边滤波。类似于高斯滤波器,双边滤波器也给每一个邻域像素分配一个加权系数。 这些加权系数包含两个部分, 第一部分加权方式与高斯滤波一样,第二部分的权重则取决于该邻域像素与当前像素的灰度差值。

2 Opencv 实现

第一步:编写C++源程序.
#include "opencv2/imgproc/imgproc.hpp"#include "opencv2/highgui/highgui.hpp"

using namespace std;using namespace cv;

/// 全局变量int DELAY_CAPTION = 1500;int DELAY_BLUR = 100;int MAX_KERNEL_LENGTH = 31;

Mat src; Mat dst;char window_name[] = "Filter Demo 1";

/// 函数申明int display_caption( char* caption );int display_dst( int delay );

/** * main 函数 */

int main( int argc, char** argv )

{

namedWindow( window_name, CV_WINDOW_AUTOSIZE );

/// 载入原图像

src = imread( "../images/lena.jpg", 1 );

if( display_caption( "Original Image" ) != 0 ) { return 0; }

dst = src.clone();

if( display_dst( DELAY_CAPTION ) != 0 ) { return 0; }

/// 使用 均值平滑

if( display_caption( "Homogeneous Blur" ) != 0 ) { return 0; }

for ( int i = 1; i < MAX_KERNEL_LENGTH; i = i + 2 )

{ blur( src, dst, Size( i, i ), Point(-1,-1) );

if( display_dst( DELAY_BLUR ) != 0 ) { return 0; } }

/// 使用高斯平滑

if( display_caption( "Gaussian Blur" ) != 0 ) { return 0; }

for ( int i = 1; i < MAX_KERNEL_LENGTH; i = i + 2 )

{ GaussianBlur( src, dst, Size( i, i ), 0, 0 );

if( display_dst( DELAY_BLUR ) != 0 ) { return 0; } }

/// 使用中值平滑

if( display_caption( "Median Blur" ) != 0 ) { return 0; }

for ( int i = 1; i < MAX_KERNEL_LENGTH; i = i + 2 )

{ medianBlur ( src, dst, i );

if( display_dst( DELAY_BLUR ) != 0 ) { return 0; } }

/// 使用双边平滑

if( display_caption( "Bilateral Blur" ) != 0 ) { return 0; }

for ( int i = 1; i < MAX_KERNEL_LENGTH; i = i + 2 )

{ bilateralFilter ( src, dst, i, i*2, i/2 );

if( display_dst( DELAY_BLUR ) != 0 ) { return 0; } }

/// 等待用户输入

display_caption( "End: Press a key!" );

waitKey(0);

return 0;

}

int display_caption( char* caption )

{

dst = Mat::zeros( src.size(), src.type() );

putText( dst, caption,

Point( src.cols/4, src.rows/2),

CV_FONT_HERSHEY_COMPLEX, 1, Scalar(255, 255, 255) );

imshow( window_name, dst );

int c = waitKey( DELAY_CAPTION );

if( c >= 0 ) { return -1; }

return 0;

}

int display_dst( int delay )

{

imshow( window_name, dst );

int c = waitKey ( delay );

if( c >= 0 ) { return -1; }

return 0;

}

第二步编写CMmakeLists.txt

接下来我们编译程序。

第三步:编译程序

1>运行cmake .

cmake .

2>运行make

Make

3> 运行./display

4> 结果(视频展示)

文章转载自:FPGA开源工作室

最新文章

最新文章